วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กระบวนการเรียนการสอน

........กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท ประกอบด้วย
........1. การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
........2. การสาธิต
........3. การอภิปราย
........4. การศึกษาค้นคว้า
........5. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น