วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

........สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเว็บบล็อกนี้ ซึ่งเป็นบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 / 2552
........มีความตั้งใจว่าจะให้นักศึกษารู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ให้มีความสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
........เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตด้วย เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่ผู้เริ่มเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง
........การใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ จึงหวังว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีความหมายโดยใช้เว็บบล็อกเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปสู่เป้าหมายของตนเอง

กระบวนการเรียนการสอน

........กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท ประกอบด้วย
........1. การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
........2. การสาธิต
........3. การอภิปราย
........4. การศึกษาค้นคว้า
........5. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เกริ่น

........สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเว็บบล็อกนี้ ซึ่งเป็นบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 / 2552
........มีความตั้งใจว่าจะให้นักศึกษารู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ให้มีความสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
........เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตด้วย เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่ผู้เริ่มเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง
........การใช้เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ จึงหวังว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีความหมายโดยใช้เว็บบล็อกเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปสู่เป้าหมายของตนเอง